دوشنبه, 07 مهر 1399

مدير امور عمومي

آقاي عظیمی

 

 

 

 
سمت  نام و نام خانوادگی 
كارمند  آقاي محمد آب يار 
كارمند  خانم مژگان خدير
كارمند   آقای سید حمید موسوی کاخکی 
كارمند  خانم معصومه حامدی 
كارمند  آقاي مرتضي صالحي
كارمند  خانم فریده باقری 
كارمند  خانم بی بی نجیحه پیکردوست 
كارمند  آقای منصور ندیمی کاخکی 
كارمند آقای سعيد سليماني                  
كارمند  آقای جواد صمدی 
كارمند  آقای احمد صبا 
كارمند  آقای امیر صبری 
كارمند  حاج آقای محتشمی 
كارمند  آقای احسان سبحانی شهر 
كارمند  آقای حسین اثنی عشری 
كارمند  خانم فهیمه هراتیان 
كارمند  آقای مجتبی مشکات 
كارمند  آقای سید مهدی احمدی شوراب 
كارمند  خانم نسرین پورکاظمی 
كارمند  خانم آرزو فرج پور 
كارمند  خانم فهیمه طا حونه یان
كارمند  خانم مهری میرشاهی 
كارمند  خانم جمیله مهمی 
كارمند  آقاي حميدرضا گنجعلي شاهي نوغاني
 كارمند  آقای محمد علی راه چمنی 
كارمند  سمانه سروقد مقدم 
كارمند  خانم سميه اشرفي فرد
كارمند خانم شاهسون