تاریخ ایجاد در 19 شهریور 1393

مدير امور عمومي

آقاي عظیمی

 

 

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

كارمند

آقای محمد باقر مهدوی

كارمند

خانم اقدس مقیمی

كارمند

خانم فرزانه ارنوایی

كارمند 

آقای سید حمید موسوی کاخکی

كارمند

خانم معصومه حامدی

كارمند

خانم ناهید ترشیزیان

كارمند

خانم فریده باقری

كارمند

خانم بی بی نجیحه پیکردوست

كارمند

آقای منصور ندیمی کاخکی

كارمند

آقای سید عبدالرضا صانعی

كارمند

آقای جواد صمدی

كارمند

آقای احمد صبا

كارمند

آقای سید مهدی رضوی

كارمند

آقای مسعود شید کالایی

كارمند

آقای محمد رضا اشرافی کاخکی

كارمند

آقای امیر صبری

كارمند

حاج آقای محمدی

كارمند

آقای احسان سبحانی شهر

كارمند

آقای حسین اثنی عشری

كارمند

فهیمه هراتیان

كارمند

آقای علی محمد علیپور جاغرق

كارمند

آقای مجتبی مشکات

كارمند

آقای سید مهدی احمدی شوراب

كارمند

خانم نسرین پورکاظمی

كارمند

خانم آرزو فرجپور

كارمند

خانم معصومه کاری

كارمند

خانم مهری میرشاهی

كارمند

خانم جمیله مهمی

كارمند

محمد حسین طالب زاده

 كارمند

آقای محمد علی راه چمنی

كارمند

سمانه سروقد مقدم

كارمند

خانم فهیمه طا حونه یان

 

 

Finland Sevastopol joomla