تاریخ ایجاد در 16 خرداد 1394

شانزدهمين همايش آموزش پزشكي در تاريخ 21-19 ارديبهشت ماه سال جاري در تهران برگزارشد. مركز EDC دانشكده پزشكي با ارائه 4 مقاله (سه مقاله به صورت پوستر و يك مقاله بصورت سخنراني) در همايش فوق شركت نمود.مقاله سخنراني توسط آقاي دكتر سيد محمد علي رئيس السادات ارائه گرديد. همچنين يك مقاله با عنوان «كاربرد موبايل در تشخيص ضايعات ركتال كودكان گامي در جهت آموزش و ترويج حقوق بيمار و پروفشناليسم» به عنوان فرايند برتر درون دانشگاهي پذيرفته و به مرحله كشوري راه يافت.

 

Finland Sevastopol joomla