تاریخ ایجاد در 06 آبان 1395

دانشجويان واجد شرايط در فايل پيوست شده جهت استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل تا تاريخ 25/9/95 به مركز مطالعات دانشكده پزشكي مراجعه نمايند

معرفی دانشجویان مشمول آیین نامه استعداد درخشان

امتیاز

شناسایی دانشجویان مستعد

Finland Sevastopol joomla