نمایش #
عنوان تاریخ ویرایش نویسنده کلیکها
نوشتار در شرح حال 17 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 1102
کلام اخر در شرح حال 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 714
Review of systems 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 701
Family Hx 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 730
drug hx 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 801
Past medical history یا PMH 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 712
present illness 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 649
chief complaint 08 تیر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 691
Finland Sevastopol joomla